Temmuz 16, 2024

Egzistansiyalizm | Varoluşçuluk Nedir?

By admin Şub 1, 2024

Egzistansiyalizm veya varoluşçuluk, insan varoluşunun anlamını, özgürlüğünü, sorumluluğunu ve yaşamın anlamını anlamaya odaklanan bir felsefi yaklaşımdır. Bu felsefi akım, genellikle 19. ve 20. yüzyıl filozofları arasında öne çıkmıştır. İşte egzistansiyalizm ile ilgili temel kavramlar ve düşünce biçimleri:

 1. Varoluş Önceliklidir: Egzistansiyalizm, varoluşun öncelikli olduğunu savunur. Yani, varlık, özden daha önce gelir. Bireyin varoluşu, onun özünden daha önemlidir ve varoluşu şekillendirir.
 2. Özgürlük ve Sorumluluk: Egzistansiyalist filozoflar, bireyin özgürlüğünü vurgularlar. Özgürlük, insanın seçim yapma yeteneği ve bu seçimlerin sonuçlarına karşı sorumluluk alması anlamına gelir. İnsan, kendi özgürlüğü ve sorumluluğu ile var olur.
 3. Anlam Arayışı: Egzistansiyalist düşünce, yaşamın anlamını sorgular. Varoluşsal krizler, ölümün kaçınılmazlığı ve yaşamın anlamsızlığı gibi konular, egzistansiyalist filozofların eserlerinde sıkça ele alınır. Birey, kendi yaşamına anlam katmak için çaba sarf etmelidir.
 4. Angajman ve Seçim: Egzistansiyalizm, bireyin kendini çevresine karşı angaje olması gerektiğini vurgular. Bu angajman, etik sorumlulukları ve diğer insanlarla ilişkileri içerir. Her seçim bir angajmandır ve bu seçimler bireyin kimliğini şekillendirir.
 5. Yabancılaşma ve Absürd: Egzistansiyalist filozoflar, insanın dünya ile ilişkisinin sıkça yabancılaşma ve absürdle karakterize olduğunu belirtirler. Bu, insanın dünyayla anlam bulma çabasının zorluklarına işaret eder.
 6. Tanrı ve İnanç: Egzistansiyalizm, genellikle tanrısal bir düzenin olmadığı veya varlığının belirsiz olduğu bir evrende yaşamak olarak tanımlanan bir ateist veya agnostik bakış açısını benimser. Birey, kendi değerlerini ve anlamlarını oluşturmalıdır.

Egzistansiyalizm, Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Friedrich Nietzsche ve Martin Heidegger gibi birçok filozof tarafından etkileyici bir şekilde geliştirilmiştir. Her biri, insan varoluşunun temel sorunlarına farklı bir perspektiften yaklaşsa da, egzistansiyalist düşünce genel olarak bireyin özgürlüğü, sorumluluğu ve yaşamın anlamı üzerine odaklanır. Bu felsefi akım, bireyin kendi varoluşunu anlaması ve yaşamına anlam katması için bir çerçeve sunar.

Egzistansiyalizm | Varoluşçuluk Özellikleri Nelerdir?

Egzistansiyalizm veya varoluşçuluk, bir felsefi akım olarak bir dizi belirgin özelliğe sahiptir. Bu özellikler, genellikle egzistansiyalist düşünceyi tanımlayan temel kavramlardır. İşte egzistansiyalizmin temel özellikleri:

 1. Varoluşun Önceliği: Egzistansiyalizm, varoluşun öncelikli olduğunu savunur. Yani, varlık özden önce gelir. Bu, bireyin kendi varoluşunu, özünün ötesinde bir gerçeklik olarak değerlendirmesini içerir.
 2. Özgürlük ve Sorumluluk: Egzistansiyalist düşünce, bireyin özgürlüğünü vurgular. İnsanın özgürlüğü, kendi seçimlerini yapma yeteneğinden kaynaklanır. Ancak, egzistansiyalistler aynı zamanda bu özgürlüğün beraberinde sorumluluk getirdiğini ve bireyin bu sorumluluğu alması gerektiğini savunurlar.
 3. Anlamın Araştırılması: Egzistansiyalist filozoflar, yaşamın anlamını sorgularlar. Bireyin varoluşsal krizlerle karşılaşması, ölüm gerçeği ve yaşamın anlamsızlığı gibi konular egzistansiyalist düşüncede önemli yer tutar.
 4. Angajman ve Seçim: Egzistansiyalizm, bireyin çevresiyle etkileşime girmesi ve angaje olması gerektiğini vurgular. Her eylem, bir angajmanı ifade eder ve bu angajmanlar bireyin kimliğini şekillendirir.
 5. Yabancılaşma ve Absürd: Egzistansiyalistler, insanın dünya ile ilişkisinin sıkça yabancılaşma ve absürdle karakterize olduğunu belirtirler. İnsanın, dünya ile anlamsız bir ilişki içinde olması ve hayatın anlamının sıklıkla zor anlaşılır olması egzistansiyalist düşünceyi şekillendirir.
 6. Tanrı ve İnanç: Egzistansiyalizm, genellikle tanrısal bir düzenin olmadığı veya tanrının varlığının belirsiz olduğu bir evrende yaşamak olarak tanımlanan bir ateist veya agnostik bakış açısını benimser. Bireyin kendi değerlerini ve anlamlarını oluşturması beklenir.
 7. Bireysel Deneyim ve Öznel Gerçeklik: Egzistansiyalist düşünce, bireyin kendi deneyimlerini ve öznel gerçekliğini vurgular. Her birey, kendi varoluşunu benzersiz bir şekilde yaşar ve bu öznel gerçeklik, genel insan deneyiminden ayrılır.

Bu özellikler, egzistansiyalizmin genel temel taşlarıdır, ancak felsefi akımın temsilcileri arasında farklı vurgular ve perspektifler bulunabilir. Egzistansiyalizm, geniş bir yelpazede değerlendirilebilecek zengin ve çeşitli bir felsefi geleneği temsil eder.

Varoluşçuluk Tarihçesi ve Varoluşçu Filozoflar

Egzistansiyalizm veya varoluşçuluk, 19. ve 20. yüzyıllarda ortaya çıkan bir felsefi akımdır. Bu akımın temel fikirleri, bir dizi filozofun eserleri ve düşünceleri üzerinden gelişmiştir. İşte egzistansiyalizmin tarihçesi üzerine temel bir göz atış:

 1. Søren Kierkegaard (1813-1855): Egzistansiyalizmin öncülerinden biri olarak kabul edilen Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard, 19. yüzyılın ortalarında yaşamıştır. Kierkegaard, bireyin özgürlüğü, inanç, ve kişisel deneyim üzerine odaklanarak, varoluşsal düşüncenin temellerini atmıştır. Onun felsefesi, özellikle “Korku ve Titreme” ve “Antiklimaks Üzerine” gibi eserlerinde bulunabilir.
 2. Friedrich Nietzsche (1844-1900): Alman filozof Friedrich Nietzsche, varoluşçu düşünceyi etkileyerek, özellikle “Böyle Buyurdu Zerdüşt” ve “Ecce Homo” gibi eserlerinde insanın özgürlüğü ve değer yaratma konularını işlemiştir. Onun “tanrının ölümü” ifadesi, egzistansiyalist düşünceye yön veren önemli bir ifadedir.
 3. Jean-Paul Sartre (1905-1980): Egzistansiyalizmin en bilinen temsilcilerinden biri olan Fransız filozof Jean-Paul Sartre, 20. yüzyılın başlarında etkili olmuştur. “Varlık ve Hiçlik” adlı eseri, egzistansiyalizmin temel metinlerinden biridir. Sartre, özgürlük ve sorumluluğun önemini vurgular ve “Varlık özden önce gelir” ilkesini benimser.
 4. Albert Camus (1913-1960): Cezayir doğumlu Fransız yazar ve filozof Albert Camus, “Yabancı” ve “Düşüş” gibi eserlerinde varoluşsal temaları işlemiştir. O, özellikle absürd (anlamsız) varoluşu vurgular ve yaşamın anlamını araştırır.
 5. Martin Heidegger (1889-1976): Alman filozof Martin Heidegger, “Varlık ve Zaman” adlı eseriyle egzistansiyalizm üzerinde etkili olmuştur. Heidegger, varlığın temelini anlamaya çalışarak, bireyin dünyada nasıl var olduğu konusunda derinlemesine düşünmüştür.

Egzistansiyalizm, özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında Fransız düşünce dünyasında büyük bir etki yaratmıştır. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus gibi isimler, bu dönemde egzistansiyalizmin popülerleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Egzistansiyalizmin etkileri, edebiyattan sanata, psikolojiden siyasete birçok alanda hissedilmiştir.

Varoluşçu Etik Nedir?

Varoluşçu etik, varoluşçuluk felsefi akımının temel prensiplerini temel alarak etik değerleri anlamaya ve açıklamaya çalışan bir etik yaklaşımıdır. Varoluşçu etik, bireyin özgürlüğü, sorumluluğu, seçimleri ve yaşamın anlamı gibi varoluşsal meselelere odaklanarak etik değerlerin nasıl şekillenmesi gerektiği konusunu ele alır. İşte varoluşçu etiğin temel özellikleri:

 1. Özgürlük ve Sorumluluk: Varoluşçu etik, bireyin özgürlüğünü vurgular ve bu özgürlüğün bireye sorumluluk getirdiğini savunur. Birey, kendi seçimlerinin ve eylemlerinin sorumluluğunu taşır. Bu bağlamda, her eylem bir angajmanı ifade eder.
 2. Anlamın Yaratılması: Varoluşçu etik, yaşamın anlamının önceden belirlenmiş bir gerçeklikten ziyade bireyin kendi seçimleri ve eylemleri aracılığıyla yaratıldığını savunur. Anlam, bireyin özgür seçimleri ve sorumlulukları aracılığıyla şekillenir.
 3. Sonsuz Serbestlik ve Seçenekler: Varoluşçu etikte, bireyin sonsuz serbestliği ve bir dizi seçeneği vardır. Birey, kendi değerlerini ve anlamlarını belirleyerek, bu seçenekler arasından bir yol seçer.
 4. Çevresel Etkileşim ve Angajman: Varoluşçu etik, bireyin çevresiyle olan etkileşimini vurgular. Diğer insanlarla olan ilişkiler ve toplumsal angajman, bireyin etik değerlerini şekillendiren önemli unsurlardır.
 5. Korku ve Belirsizlikle Yüzleşme: Varoluşçu etik, korku, belirsizlik ve absürd (anlamsızlık) gibi yaşamın kaçınılmaz zorluklarıyla yüzleşmeyi içerir. Bireyin bu zorluklarla başa çıkma ve anlamı bulma çabası, etik değerlerini etkiler.
 6. Empati ve Diğerleriyle İlgilenme: Varoluşçu etik, diğer insanlarla empati kurmayı ve onların varoluşsal deneyimlerini anlamayı önemser. Diğerleriyle ilgilenme, bireyin etik değerlerini oluşturan bir faktördür.

Varoluşçu etik, bireyin varoluşsal gerçekliği ve deneyimi üzerinden etik değerlere odaklanarak, geleneksel ahlaki normlara karşı eleştirel bir bakış açısı sunar. Jean-Paul Sartre ve Simone de Beauvoir gibi varoluşçu düşünceyi temsil eden filozoflar, etik konulara varoluşçu perspektiften yaklaşmışlardır.

Varoluşçuluk ve Absürdizm Arasındaki İlişki Nedir?

Varoluşçuluk ve absürdizm, 20. yüzyılın felsefi akımları arasında önemli yer tutan iki yaklaşımdır. Bu iki akım benzer temaları paylaşsa da, felsefi perspektifleri ve vurguladıkları noktalar açısından farklılıklar gösterirler. İşte varoluşçuluk ve absürdizm arasındaki ilişkiyi anlamak için temel noktalara odaklanalım:

 1. Anlam ve Absürd:
  • Varoluşçuluk: Varoluşçuluk, genellikle bireyin varoluşsal meseleleri, özgürlüğü, sorumluluğu ve yaşamın anlamını ele alır. Varoluşçular, anlamı bireyin kendi seçimleri, eylemleri ve sorumlulukları aracılığıyla yaratmasının önemini vurgularlar.
  • Absürdizm: Absürdizm ise yaşamın temelde anlamsız olduğunu ve insanın bu anlamsızlık karşısında çaba sarf ederken çoğu zaman absürd durumlarla karşılaştığını savunur. Önemli absürdistlerden biri olan Albert Camus, “Yabancı” ve “Sisifos Söyleni” gibi eserlerinde bu anlamsızlık konusunu işlemiştir.
 2. Özgürlük ve Kader:
  • Varoluşçuluk: Varoluşçular, bireyin özgürlüğünü vurgular ve insanın kendi seçimleriyle varoluşunu şekillendirebileceğini savunur. Sorumluluk almak, özgürlüğü beraberinde getirir.
  • Absürdizm: Absürdistler, yaşamın anlamsızlığı karşısında bireyin özgürlüğünü ve seçeneklerini vurgularlar, ancak bu özgürlüğün sonuçlarının sıklıkla absürd ve anlamsız olacağını kabul ederler.
 3. Korku ve Çelişki:
  • Varoluşçuluk: Varoluşçular, ölüm ve belirsizlikle yüzleşmenin bireyde korku yaratabileceğini, ancak bu korkularla yüzleşmenin aynı zamanda özgürlüğü ve anlamı bulmada bir fırsat olduğunu belirtirler.
  • Absürdizm: Absürdist düşünce, insanın anlamsızlığa ve belirsizliğe karşı çelişkili bir şekilde hem direnme çabası gösterdiğini hem de bu duruma teslim olduğunu vurgular. Çelişki ve paradokslar, absürd dünyanın bir parçasıdır.
 4. Din ve Tanrı:
  • Varoluşçuluk: Varoluşçuluk, genellikle dini normlara ve tanrısal bir düzene karşı eleştirel bir duruş sergiler. Sartre gibi varoluşçular, bireyin kendi değerlerini ve anlamını yaratma özgürlüğünü vurgularlar.
  • Absürdizm: Absürdizmde de genellikle tanrısal bir düzenin olmadığı veya tanrının varlığının belirsiz olduğu bir evrende yaşamak kabul edilir. Ancak, absürdist düşünce, bu durumu daha çok anlamsızlık ve çelişki üzerinden vurgular.

Özetle, varoluşçuluk ve absürdizm, yaşamın temel meseleleri ve anlam arayışı konularında benzer temalara dokunsa da, varoluşçuluk genellikle bireyin özgürlüğü ve sorumluluğuna odaklanırken, absürdizm yaşamın anlamsızlığı ve çelişkileri üzerinde durur.

Varoluşçuk İle İlgili Önemli Eserler Nelerdir?

Varoluşçuluk akımının temelini atan ve bu düşünceyi şekillendiren birkaç önemli eser vardır. Bu eserler, varoluşçu felsefenin temel kavramlarını ve ilkelerini açıklamak için kullanılan metinlerdir. İşte varoluşçuluk ile ilgili önemli eserlerden bazıları:

 1. Søren Kierkegaard – “Fear and Trembling”:
  • Kierkegaard’ın varoluşçuluk düşüncesine önemli katkılarından biri olarak kabul edilen bu eser, dini deneyim ve bireysel özgürlük konularını ele alır. İnsanın özgürlüğü ve sorumluluğu üzerine derinlemesine düşündüğü eserlerinden biridir.
 2. Friedrich Nietzsche – “Böyle Buyurdu Zerdüşt”:
  • Nietzsche’nin, varoluşçu düşünceye önemli etkilerde bulunan bu eseri, ahlaki değerlerin eleştirisi ve “üstün insan” kavramını içerir. Nietzsche’nin “tanrının ölümü” ifadesini içeren eser, bireyin kendi değerlerini yaratmasını vurgular.
 3. Jean-Paul Sartre – “Varlık ve Hiçlik” (“Being and Nothingness”):
  • Sartre’ın varoluşçuluk düşüncesini sistematik bir şekilde açıkladığı bu eser, özgürlük, sorumluluk, öz ve diğer temel kavramları içerir. Sartre, bireyin varoluşsal özgürlüğünün önemini vurgular.
 4. Albert Camus – “Yabancı” (“The Stranger”) ve “Sisifos Söyleni” (“The Myth of Sisyphus”):
  • Camus’un “Yabancı” adlı romanı, absürd bir varoluşu anlatır ve eserin kahramanı Meursault’nun yaşamın anlamsızlığı karşısında duyarsızlığını konu alır. “Sisifos Söyleni” ise absürdizm kavramını anlamak ve yaşamın anlamını sorgulamak için önemli bir denemedir.
 5. Martin Heidegger – “Varlık ve Zaman” (“Being and Time”):
  • Heidegger’ın varoluşçu düşünceye katkıda bulunan bu eseri, varlığın temelini ve insanın dünyada nasıl var olduğunu anlamaya yönelik bir çaba içerir. Heidegger, bireyin zaman içindeki varoluşunu analiz eder.
 6. Simone de Beauvoir – “İkinci Cins” (“The Second Sex”):
  • Beauvoir’un feminist varoluşçuluk anlayışını öne çıkaran bu eseri, kadınların varoluşsal deneyimini ve özgürlüklerini ele alır. Eserde, kadınların toplumsal normlar ve cinsiyet rolleri ile mücadelesi önemli bir yer tutar.

Bu eserler, varoluşçuluk düşüncesinin temellerini oluşturan ve bu felsefi akımın gelişimine katkıda bulunan önemli metinlerdir. Her biri, varoluşçu düşünceyi farklı yönlerden ele alarak bireyin varoluşsal meselelerle başa çıkma çabasını anlamaya çalışır.

By admin

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir