Nisan 22, 2024

Agnostisizm Nedir?

By admin Mar 6, 2024
Designed by FreepikDesigned by Freepik

Agnostisizm, bilgi edinme konusunda belirsizlik ve şüphecilik ilkesine dayanan bir felsefi duruştur. Bu felsefi akım, genellikle tanrı veya metafiziksel varlıklar gibi konularda kesin bilgiye sahip olunamayacağını savunur. Agnostisizm, insan zihninin kavramlarını ve gerçekleri tam olarak anlayamayabileceğini öne sürer. Bu nedenle, varlıkların veya konuların doğası hakkında kesin hükümler vermek yerine, belirsizlik ve muğlaklık durumunu kabul eder.

Agnostisizmin temelinde, bilgi ile inanç arasında net bir ayrım yapma gerekliliği yatar. Bilgi, mantıklı ve somut kanıtlara dayanırken, inanç kişisel düşünceler, duygular ve deneyimlerden türeyen bir kavramdır. Agnostikler, tanrı ya da metafiziksel varlıkların varlığına dair kesin kanıtların olmaması nedeniyle, inanç konularında kesin bir pozisyon almak yerine, belirsizlik ve şüphecilik içinde kalırlar.

Agnostisizmin kökenleri, 19. yüzyılda İngiliz düşünür Thomas Henry Huxley’in ortaya attığı terimle başlar. Huxley, “agnostik” terimini, Yunanca “gnosis” kelimesinden türeterek, “bilgisizlik” veya “bilinemezlik” anlamında kullanmıştır. Ancak agnostisizmin temel prensipleri çok daha eski zamanlara dayanır ve felsefi düşüncenin çeşitli akımlarında görülebilir.

Agnostisizmin ana prensipleri şunlardır:

 1. Bilgisizlik İlkesi: Agnostikler, tanrı veya metafiziksel varlıkların varlığı veya yokluğu hakkında kesin bilgiye sahip olunamayacağını savunurlar. Bu nedenle, agnostisizm, herhangi bir tanrısal varlığın gerçekliğini ya da yokluğunu iddia etmez.
 2. Bilinemezlik İlkesi: Agnostikler, insan aklının ve duyularının sınırlılıklarını kabul ederler. Buna göre, insanlar evrenin veya tanrısal varlıkların doğası hakkında kesin bilgilere ulaşamazlar. Bu nedenle, agnostisizm, insanın kavrayabileceği bilginin sınırlarını vurgular.
 3. Şüphecilik: Agnostikler, herhangi bir inanç veya iddiaya karşı şüpheci bir tavır alırlar. Onlar için, gerçeklik hakkında kesin bilgiye sahip olmadıkları için, herhangi bir inanç veya doktrini kesin bir şekilde reddetmek veya kabul etmek mantıklı değildir.

Agnostisizm, genellikle ateizm ve teizm arasında bir orta yol olarak görülür. Ateizm, tanrı veya tanrısal varlıkların varlığını reddederken, teizm bu varlıkların var olduğunu kabul eder. Agnostisizm ise bu konuda kesin bir pozisyon almak yerine, bilgi arayışında tarafsız kalır.

Agnostikler, genellikle bilimsel yöntemi ve eleştirel düşünceyi önemserler. Bilimin, evrenin doğası hakkında en iyi bilgi kaynağı olduğuna inanırlar ve bilimin sınırları içinde kalarak gerçekliği anlama çabası içindedirler. Bununla birlikte, agnostikler bilimin de her şeyi açıklayamayabileceğini ve insan bilgisinin sınırlı olduğunu kabul ederler.

Agnostisizmin Özellikleri Nelerdir?

Designed by Freepik
Designed by Freepik

Agnostisizm, varlık ya da gerçeklikle ilgili kesin bilgi edinilemeyeceğini ve bu nedenle tanrı veya metafiziksel konular hakkında kesin bir inanca sahip olunamayacağını savunan bir felsefi görüştür. Agnostisizm, bilgi sınırları hakkındaki bir duruşu ifade eder. Bu felsefi bakış açısı, bilgi eksikliği veya bilinmeyenin varlığını kabul eder ve bu nedenle inanç konusunda kesin bir tavır almayı reddeder.

Agnostisizm, 19. yüzyılın ortalarında İngiliz düşünürü Thomas Henry Huxley tarafından ortaya atılmış bir terimdir. Huxley, “agnostik” terimini Yunanca “gnosis” kelimesinden türetmiş olup “bilgi” anlamına gelir. Agnostisizm, ateizm veya teizm gibi inanç sistemlerinden farklıdır; çünkü agnostikler, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını savunur.

Agnostisizmin temel özellikleri şunlardır:

 1. Bilgi Sınırlılığına İnanç: Agnostikler, insan zihninin sınırlı olduğunu ve dolayısıyla evrenin veya tanrının varlığı hakkında kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını düşünürler. Bilinmeyenin varlığını kabul ederler ve bu nedenle inançlarını net bir şekilde belirtmekten kaçınırlar.
 2. Şüphecilik ve Açıklık: Agnostikler, herhangi bir iddiayı kabul etmeden önce kanıtların incelenmesini ve değerlendirilmesini savunurlar. Bu nedenle, agnostisizm, şüphecilik ve açıklık ilkelerine dayalı bir bakış açısını yansıtır.
 3. İnanç ve Bilgi Arasındaki Ayrım: Agnostikler, inanç ile bilgi arasında net bir ayrım yaparlar. Bilgi, somut kanıtlarla desteklenen kesin bir bilgiye dayanırken, inanç daha çok kişisel tercih, duygusal tutum veya spekülasyonlarla ilişkilendirilir. Agnostikler, inançlarını belirleme konusunda isteksizdirler çünkü bu inançların bilgi temeli üzerine oturmadığını düşünürler.
 4. Açık Fikirlilik: Agnostisizm, açık fikirliliği teşvik eder. Agnostikler, yeni kanıtlar veya argümanlar ortaya çıktığında görüşlerini değiştirebilecekleri ve gelişen bilgiyle uyumlu olabilecekleri konusunda esnek bir tutum benimserler.
 5. Çeşitli Görüşlerin Kabul Edilmesi: Agnostisizm, farklı inanç ve düşünce sistemlerine açıktır. Agnostikler, ateistlerden teistlere kadar çeşitli görüşleri kabul edebilirler, ancak bunların hiçbiri hakkında kesin bir inanca sahip olmazlar.

Agnostisizm, insanın bilgi sınırlılıklarını ve belirsizliklerini kabul eden bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, agnostikler, hem ateistlerin hem de teistlerin mutlak bilgi iddialarına karşı çıkarlar ve bilginin sınırlarını kabul ederler. Bu felsefi bakış açısı, insanın bilgi sınırlılıklarını ve belirsizliklerini kabul eden bir yaklaşım sunar. Bu nedenle, agnostikler, hem ateistlerin hem de teistlerin mutlak bilgi iddialarına karşı çıkarlar ve bilginin sınırlarını kabul ederler.

Agnostik Kime Denir?

Designed by Freepik
Designed by Freepik

Agnostik, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmadığına inanan veya bu konuda belirsizlik ve şüphecilik ifade eden bir kişidir. Agnostik, Yunanca “a-” (karşı) ve “gnosis” (bilgi) kelimelerinden türetilmiş olup, “bilgisizlik” veya “bilginin olmaması” anlamına gelir.

Agnostikler, ateistlerden farklı olarak tanrının varlığını reddetmezler, aynı zamanda teistlerden de tanrının varlığını kabul etmelerini beklemek yerine, bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmanın imkansız olduğuna inanırlar. Dolayısıyla, agnostiklerin tanrıya veya tanrısal varlıklara karşı tarafsız bir tutumları vardır.

Agnostik terimi, tanrıya veya tanrısal varlıklara yönelik inançlarını veya inançsızlıklarını ifade etmekte kullanılır ve bu nedenle bir inanç veya inançsızlık durumunu ifade eder. Agnostik bir kişi, tanrıya olan inancını veya inancısızlığını belirtmek yerine, bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadığına inanır. Bu tutum, kişinin bilgi eksikliği veya belirsizlik duygusu içinde olduğunu ifade eder.

Agnostisizm Tarihçesi

Thomas Henry Huxley (1825 - 1895)
Collier, John; Professor Thomas Henry Huxley (1825-1895), FRS; Bolton Library & Museum Services, Bolton Council; http://www.artuk.org/artworks/professor-thomas-henry-huxley-18251895-frs-163032

Agnostisizm, modern dönemde ortaya çıkmış bir düşünce akımı olmasına rağmen, bazı benzer düşüncelere antik dönemlerde de rastlanabilir. Ancak, agnostisizmin modern formu 19. yüzyılda şekillenmiştir.

Antik Dönem

Agnostisizmin temel fikirlerine antik dönemlerde de rastlanabilir. Örneğin, antik Yunan filozofu Sokrates, bilgiye ulaşmanın zorluğu hakkında düşünmüş ve bilginin sınırlılığını kabul etmiştir. Aynı zamanda, antik Yunan skeptik filozofları da bilgiye ulaşmanın zorluğunu ve kesin bilgiye olan şüpheciliği vurgulamışlardır.

Orta Çağ ve Rönesans Dönemi

Orta Çağ ve Rönesans döneminde, Hristiyan teolojisi ve felsefesi, kilisenin otoritesine karşı çıkan düşünürlerin ortaya çıkmasıyla etkilenmiştir. Bu dönemde, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında tartışmalar yaşanmış ve bilgiye olan şüphecilik artmıştır.

18. ve 19. Yüzyıllar

Modern agnostisizm, özellikle 19. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu dönemde bilimsel keşiflerin ve felsefi düşüncenin etkisiyle, insanların bilgiye olan güveni sarsılmıştır. İngiliz biyolog Thomas Henry Huxley, “Agnostik” terimini 1869’da icat etmiş ve tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmanın imkansız olduğunu savunmuştur. Huxley, bilimsel yöntemin önemini vurgulamış ve tanrısal konuların bilimden ayrılması gerektiğini öne sürmüştür.

20. ve 21. Yüzyıllar

Agnostisizm, 20. ve 21. yüzyıllarda da etkisini sürdürmüştür. Bu dönemde, bilim ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, bilgiye olan güvensizlik ve şüphecilik artmıştır. Agnostik düşünce, dinî inançlarla bilimsel bilgi arasında bir denge kurmaya çalışan birçok insanın tercihi olmuştur.

Bugün agnostisizm, felsefi ve dini tartışmaların önemli bir parçasıdır ve insanların dünya görüşlerini şekillendiren önemli bir etken olarak kabul edilir.

Agnostik Teizm Nedir?

Designed by Freepik
Designed by Freepik

Agnostik teizm, agnostik bir tutumla birlikte, tanrının varlığına inanan veya inanmayan bir inanç durumunu ifade eder. Agnostik teistler, tanrının varlığının kesin bir şekilde kanıtlanamayacağına inanırken, aynı zamanda kişisel bir tanrıya veya tanrısal bir varlığa inanır.

Bu durum, agnostizm ile teizmin birleşimi olarak düşünülebilir. Agnostik teistler, tanrının varlığını reddetmeyen ancak aynı zamanda onun varlığını kesin olarak iddia etmeyen kişilerdir. Bu, tanrının varlığını veya yokluğunu kanıtlamanın veya reddetmenin mümkün olmadığını düşündükleri için bir belirsizlik veya şüphecilik durumu ifade eder.

Agnostik teizmin bazı özellikleri şunlar olabilir:

 1. Belirsizlik ve Şüphecilik: Agnostik teistler, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığına inanırlar. Bu nedenle, bu konuda belirsizlik ve şüphecilik ifade ederler.
 2. Kişisel İnanç: Agnostik teistler, genellikle kişisel bir inançla tanrıya veya tanrısal bir varlığa yönelirler. Ancak, bu inançları kesinlikle veya katı bir şekilde tanrının varlığını iddia etmez.
 3. Açık Fikirlilik: Agnostik teistler, açık fikirlilik ve sorgulayıcılıkla tanınır. Tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüş belirtmek yerine, bilgi eksikliği ve belirsizlik durumunu kabul ederler.

Agnostik teizm, bireylerin kişisel inançlarını belirlerken bilgi eksikliği ve şüphecilik arasında bir denge kurmaya çalışan bir inanç durumunu ifade eder. Bu, agnostik teistlerin farklı şekillerde tanrısal varlıklara veya inanç sistemlerine yönelmelerine olanak tanırken, aynı zamanda bilgi sınırlılığını da kabul etmelerine izin verir.

Agnostik Ateizm Nedir?

Designed by Freepik
Designed by Freepik

Agnostik ateizm, agnostik bir tutumla birlikte, tanrının varlığına inanmayan veya tanrısal varlıkların varlığını reddeden bir inanç durumunu ifade eder. Bu, agnostizm ile ateizmin birleşimi olarak düşünülebilir. Agnostik ateistler, tanrının varlığının kesin bir şekilde kanıtlanamayacağına inanırken, aynı zamanda kişisel bir tanrıya veya tanrısal bir varlığa inanmazlar.

Agnostik ateizmin bazı özellikleri şunlar olabilir:

 1. Belirsizlik ve Şüphecilik: Agnostik ateistler, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığına inanırlar. Bu nedenle, bu konuda belirsizlik ve şüphecilik ifade ederler.
 2. Tanrısal Varlığa İnançsızlık: Agnostik ateistler, tanrının varlığına inanmazlar veya tanrısal varlıkları reddederler. Ancak, bu inançları kesinlikle veya katı bir şekilde tanrının yokluğunu iddia etmezler, sadece inançlarının temeli olarak kabul etmezler.
 3. Açık Fikirlilik: Agnostik ateistler, açık fikirlilik ve sorgulayıcılıkla tanınır. Tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüş belirtmek yerine, bilgi eksikliği ve belirsizlik durumunu kabul ederler.

Agnostik ateizm, bireylerin kişisel inançlarını belirlerken bilgi eksikliği ve şüphecilik arasında bir denge kurmaya çalışan bir inanç durumunu ifade eder. Bu, agnostik ateistlerin tanrısal varlıklara veya inanç sistemlerine yönelmeme eğiliminde olmalarına rağmen, aynı zamanda bilgi sınırlılığını da kabul etmelerine izin verir. Bu düşünce akımı, tanrısal konulara yönelik bir eleştirel yaklaşımı temsil ederken, aynı zamanda belirsizlik ve şüpheciliği korur.

Zayıf Agnostisizm Nedir?

Designed by Freepik
Designed by Freepik

Zayıf agnostisizm, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığına inanan, ancak bu konuda kesin bir görüş belirtmeyen veya belirsizlik ifade eden bir inanç durumunu ifade eder. Bu yaklaşım, agnostizmin bir türü olarak kabul edilir ve genellikle “zayıf” terimi, bir kişinin agnostik duruşunun belirsiz ve esnek olduğunu vurgular.

Zayıf agnostisizmin bazı özellikleri şunlar olabilir:

 1. Bilgi Sınırlılığı: Zayıf agnostikler, tanrısal konularla ilgili kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığına inanırlar. İnsan zihninin bu tür konuları tam olarak anlayamayacağını ve bu nedenle kesin bir görüş belirtmenin mümkün olmadığını düşünürler.
 2. Belirsizlik ve Esneklik: Zayıf agnostikler, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüş belirtmezler. Bunun yerine, bu konuda belirsizlik ve esneklik ifade ederler. Bu, kişisel inançlarının veya düşüncelerinin zamanla değişebileceği anlamına gelir.
 3. Açık Fikirlilik: Zayıf agnostikler, açık fikirlilik ve sorgulayıcılıkla tanınır. Tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüş belirtmek yerine, farklı görüşlere ve düşüncelere saygı duyarlar ve bu konuda açık bir tartışma ortamını teşvik ederler.

Zayıf agnostisizm, bireylerin kişisel inançlarını belirlerken bilgi eksikliği ve belirsizlik arasında bir denge kurmaya çalışan bir inanç durumunu ifade eder. Bu, agnostiklerin tanrısal konulara yönelik eleştirel bir bakış açısı benimsemelerine ve açık fikirlilikle diğer görüşlere saygı duymalarına izin verirken, aynı zamanda kesin bir görüş belirtmekten kaçınmalarını sağlar. Bu nedenle, zayıf agnostisizm, agnostik yaklaşımın belirli bir türünü temsil eder ve kişisel inançlarda belirsizlik ve esnekliği tercih eden bireyler için geçerli bir seçenektir.

Agnostisizm ve Gnostisizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Designed by Freepik
Designed by Freepik

Agnostisizm ve gnostisizm, felsefi ve dini düşüncelerde birbirine zıt iki kavramdır. İşte agnostisizm ile gnostisizm arasındaki temel farklar:

Bilgi Tutumu

 • Agnostisizm: Agnostisizm, bilgiye olan sınırlılığı veya imkansızlığı savunur. Agnostikler, tanrısal veya metafizik konularla ilgili olarak kesin bir bilgiye sahip olmanın mümkün olmadığına inanırlar.
 • Gnostisizm: Gnostisizm, bilgiye vurgu yapar ve özellikle ruhani veya ezoterik bilgiyi vurgular. Gnostikler, ilahi gerçekliği kavramak ve anlamak için içsel bir bilgi veya aydınlanma arayışı içindedirler.

Tanrısal Varlık

 • Agnostisizm: Agnostikler, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüş belirtmezler. Tanrısal varlıkların varlığını veya yokluğunu kanıtlamanın veya reddetmenin mümkün olmadığını düşünürler.
 • Gnostisizm: Gnostikler, genellikle bir tanrının varlığına inanırlar, ancak bu tanrısal varlığın doğasını ve özelliklerini farklı şekillerde yorumlarlar. Gnostik inançlar genellikle çoktanrıcılık veya monoteizm arasında değişir.

Spiritüel Yaklaşım

 • Agnostisizm: Agnostikler, genellikle bilimsel yöntemi benimserler ve doğaüstü varlıkların varlığını kanıtlamak için bilimsel kanıtları ararlar. Dinî inançlara karşı nötr bir tutum sergilerler.
 • Gnostisizm: Gnostikler, genellikle mistik veya içsel bir deneyimi vurgularlar ve bu deneyimler aracılığıyla ilahi gerçekliği kavramaya çalışırlar. Gnostikler, dini semboller ve mitlerle derinlemesine ilgilenirler.

İnanç Tutumu

 • Agnostisizm: Agnostikler, tanrısal veya metafizik konularla ilgili olarak belirsizlik ve şüphecilik ifade ederler. Bu nedenle, agnostizm daha çok bir inançsızlık durumunu ifade eder.
 • Gnostisizm: Gnostikler, genellikle belirli bir inanç sistemini benimserler ve bu sistem içinde ilahi gerçekliği kavramaya çalışırlar. Gnostisizm, belirli bir dini veya felsefi gelenekle sıkı bir şekilde ilişkilendirilebilir.

Bu farklılıklar göz önüne alındığında, agnostisizm ve gnostisizm arasında belirgin bir ayrım bulunmaktadır. Agnostisizm bilgiye belirsizlikle bakarken, gnostisizm bilgiye vurgu yapar ve içsel bir aydınlanma arayışı içinde bulunur.

By admin

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir