Nisan 20, 2024

Gnostisizm Nedir?

By admin Mar 6, 2024

Gnostisizm, Antikçağ döneminde ortaya çıkan ve daha sonra Hristiyanlık gibi diğer dinlerle etkileşime giren bir dini ve felsefi harekettir. “Gnosis” terimi Yunanca’da “bilgi” anlamına gelir ve Gnostikler, kişisel kurtuluşun ve ruhsal aydınlanmanın, içsel bilginin elde edilmesiyle mümkün olduğunu öne sürerler. Ancak, Gnostisizm genellikle karmaşık bir inanç sistemi olarak görülür ve geniş bir çeşitlilik içerir.

Gnostisizmin ana özellikleri şunlardır:

 1. Bilgiye Vurgu: Gnostisizm, kişisel kurtuluşun, gerçek bilginin elde edilmesiyle mümkün olduğuna inanır. Bu bilgi, dışsal kaynaklardan ziyade içsel bir aydınlanma ve kavrayışla elde edilir.
 2. Dualizm: Gnostisizmde, madde ve ruh, iyilik ve kötülük gibi zıtlıklar arasında keskin bir ayrım yapılır. Evren, ruhsal aleme ait iyi bir tanrı ve maddi dünyaya hükmeden kötü bir tanrı (Demiurgos) arasındaki çatışma veya dualizm üzerine kurulmuştur.
 3. Salvasyon ve Kurtuluş: Gnostik inançlara göre, insan ruhunun kurtuluşu, bu kötü maddi dünyadan kurtulmak ve ruhsal aleme dönmekle mümkündür. Bu kurtuluş, gnostik öğretilerde özel ritüeller, bilgiye ulaşma ve ruhsal keşif yoluyla gerçekleşebilir.
 4. Mitolojik Öyküler: Gnostisizmde, tanrısal aleme dair anlatılar ve mitolojik hikayeler önemlidir. Bu öyküler, insanın kökeni, evrenin doğası ve kurtuluşun yolu hakkında bilgi verir.

Gnostisizm Tarihçesi

Gnostisizm, Antikçağ’da ortaya çıkmış ve Hristiyanlık gibi diğer dinlerle etkileşime girmiş bir dini ve felsefi harekettir. Gnostisizmin kökenleri tam olarak bilinmemekle birlikte, MÖ 1. yüzyıldan MS 4. yüzyıla kadar uzanan bir zaman diliminde geliştiği düşünülmektedir.

Gnostisizmin tarihçesi şu ana hatlarıyla şöyle incelenebilir:

 1. Erken Gnostisizm: Gnostisizmin kökenleri, Yahudi, Hristiyan ve Helenistik dini ve felsefi geleneklere dayanmaktadır. Bu dönemde, çeşitli Gnostik öğretiler ve gruplar ortaya çıkmıştır. Erken Gnostikler arasında Sethianlar, Valentinianlar, Basilideanlar gibi gruplar yer almaktadır.
 2. Hristiyanlıkla Etkileşim: Gnostisizm, Hristiyanlıkla sıkı bir etkileşim içinde gelişmiştir. Erken Hristiyan kiliseleri, Gnostik öğretileri ve metinlerini reddetmiş ve çoğunlukla heterodoks olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte, birçok Gnostik öğreti ve metin, Hristiyanlık tarihinde önemli bir etki bırakmıştır.
 3. Gnostik Metinler ve Kütüphaneler: Gnostik öğretileri ve metinleri içeren önemli kütüphaneler, özellikle Mısır’da bulunmuştur. En ünlüsü, 20. yüzyılın ortalarında Nag Hammadi Kütüphanesi’nde keşfedilen ve Gnostisizm hakkında önemli bilgiler içeren metinlerdir. Bu metinler, Gnostisizm hakkında daha fazla anlayış sağlamıştır.
 4. Büyük Kilise ile Mücadele: Gnostik öğretiler, erken Hristiyanlık dönemindeki kilise otoriteleriyle sık sık çatışma içinde olmuştur. Kilise, Gnostik öğretileri yanlış ve sapkın olarak kabul etmiş ve bastırmıştır. 4. yüzyılda Konstantinopolis Ekümenik Konsili ve sonrasında düzenlenen diğer kilise konsillerinde, Gnostisizm heterodoks olarak ilan edilmiştir.
 5. Ortaçağ ve Sonrası: Ortaçağ boyunca, Gnostisizmin etkisi azalmıştır, ancak bazı Gnostik öğretiler ve metinler sürekli olarak varlığını sürdürmüştür. Rönesans döneminde ve sonrasında, Gnostisizm hakkında yeniden ilgi artmış ve Gnostik metinlerin yeniden değerlendirilmesi başlamıştır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, Gnostisizm yeniden canlanmış ve modern dönemde dini ve felsefi araştırmaların önemli bir konusu haline gelmiştir.

Gnostisizmin tarihçesi, karmaşık ve çok yönlüdür ve birçok farklı dini, felsefi ve kültürel etkenin etkileşimine dayanır. Bu nedenle, Gnostisizm hakkında tam bir anlayış geliştirmek, geniş bir dönemi ve birçok farklı akımı kapsayacak şekilde derinlemesine bir inceleme gerektirir.

Gnostistik Kime Denir?

“Gnostistik” terimi, genellikle Gnostisizm ile ilişkilendirilen veya Gnostik inançları benimseyen kişilere atıfta bulunmak için kullanılır. Gnostikler, genellikle antik dönemde yaşayan ve Gnostisizm öğretilerini takip eden bireylerdir. Ancak, günümüzde de Gnostisizm ile ilgilenen veya bu öğretileri benimseyen kişilere “gnostistik” denilebilir.

Gnostiklerin temel özellikleri, Gnostisizm’in öğretileriyle uyumlu olarak şekillenir. Gnostikler, kişisel kurtuluşun ve ruhsal aydınlanmanın, içsel bilgi veya “gnosis” ile elde edilmesine inanırlar. Ayrıca, evreni madde ve ruh gibi zıtlıklar arasında dualist bir şekilde tanımlarlar ve maddi dünyanın kötü bir tanrı veya Demiurgos tarafından yaratıldığına inanırlar.

Gnostikler, antik dönemde birçok farklı mezhep ve öğreti altında toplanmışlardır. Bu mezhepler arasında Sethçilik, Valentincilik, Basilidyanlık gibi çeşitli gruplar bulunmaktadır. Her biri kendi mitolojik hikayeleri, ritüelleri ve öğretileri olan özgün bir Gnostik geleneğe sahipti.

Gnostisizm, tarihte çeşitli dönemlerde yoğun bir etkileşim içinde olduğu diğer dinlerle ve felsefi akımlarla da ilişkilendirilmiştir. Özellikle Hristiyanlıkla olan etkileşimi önemlidir; çünkü erken Hristiyanlık döneminde, Gnostik öğretilerle Hristiyan öğretileri arasında çeşitli paralellikler ve çatışmalar yaşanmıştır.

Gnostiklerin düşünceleri ve öğretileri, tarihsel ve dini araştırmacılar tarafından geniş çapta incelenmiştir. Günümüzde, Gnostisizm ve Gnostik öğretileriyle ilgili çalışmalar, dini, felsefi ve kültürel bağlamlarda hala önemini korumaktadır.

Gnostisizmin İlkeleri Nelerdir?

Gnostisizm, karmaşık ve çeşitli bir dini ve felsefi harekettir ve çeşitli mezhepler ve öğretiler altında farklı biçimlerde ifade edilmiştir. Ancak, genel olarak Gnostisizm’in temel prensipleri şunlardır:

Bilgiye Vurgu

Gnostisizm, Yunanca “gnosis” kelimesinden türetilmiştir ve “bilgi” anlamına gelir. Gnostik inançlara göre, kişisel kurtuluş ve ruhsal aydınlanma, içsel bilginin elde edilmesiyle mümkündür. Bu bilgi, dışsal kaynaklardan ziyade içsel bir aydınlanma ve kavrayışla elde edilir.

Dualizm

Gnostisizmde, evrende iyilik ve kötülük arasında keskin bir ayrım yapılır. Evren, ruhsal aleme ait iyi bir tanrı ve maddi dünyaya hükmeden kötü bir tanrı (Demiurgos) arasındaki çatışma veya dualizm üzerine kurulmuştur. Maddi dünya, kötü bir tanrı veya Demiurgos tarafından yaratılmıştır ve bu nedenle çeşitli acılar, sıkıntılar ve kısıtlamalarla doludur.

İçsel Kurtuluş

Gnostisizmde kurtuluş, bu kötü maddi dünyadan kurtulmak ve ruhsal aleme dönmekle mümkündür. Bu kurtuluş, Gnosis yoluyla veya içsel bilgi ve aydınlanma yoluyla elde edilir. Gnostikler, maddi dünyadan kurtulmak için özel ritüeller, dualar, meditasyonlar ve manevi pratiğe önem verirler.

Kurtarıcı Figürler

Gnostik öğretilerde, çeşitli kurtarıcı figürler ve ilahi emanetler önemli rol oynar. Bu figürler genellikle İsa, Sophia (Bilgelik) veya başka ilahi varlıklardır ve insanlığı maddi dünyadan kurtarmak için gönderilmişlerdir. Gnostik öğretilerde, İsa’nın sadece insan bedenine sahip olmadığı, aynı zamanda ilahi bir bilgelik veya ruh olarak da görüldüğü öne sürülür.

Mitolojik Hikayeler

Gnostisizm, çeşitli mitolojik hikayeler ve anlatılarla doludur. Bu hikayeler, evrenin doğası, insanın kökeni ve kurtuluşun yolu hakkında bilgi verir. Gnostik mitolojide, tanrısal aleme ait varlıklar, arketipik figürler ve semboller önemli rol oynar.

Bu prensipler, Gnostisizm’in temel öğretilerini şekillendirir ve Gnostik inanç sistemlerinin çeşitli öğretileri altında farklı biçimlerde ifade edilir. Her ne kadar Gnostisizm çeşitli dönemlerde ve farklı coğrafyalarda farklı varyasyonlar göstermiş olsa da, bu prensipler genellikle Gnostik inançların temelini oluşturur.

Demiurgos Nedir?

“Demiurgos” terimi, Gnostisizm ve bazı diğer dini sistemlerde önemli bir kavramdır. Genellikle Gnostik inançlarda bulunan bir terimdir ve evrenin yaratıcısı veya dünya düzenleyicisi olarak tanımlanır. Ancak, Gnostisizmde Demiurgos’un doğası ve rolü farklı Gnostik mezhepler ve öğretiler arasında değişiklik gösterebilir.

Demiurgos’un temel özellikleri şunlar olabilir:

 1. Yaratıcı Güç: Gnostisizmde, Demiurgos, maddi dünyanın yaratıcısı olarak kabul edilir. Ancak, bu yaratıcılık genellikle olumsuz bir şekilde değerlendirilir çünkü Gnostik inançlara göre, maddi dünya, ruhsal alemden düşmüş ve düşmüş ruhların hapsedildiği bir tuzak olarak görülür.
 2. Kötü Tanrı: Gnostik inançlara göre, Demiurgos genellikle iyiliğin ve ışığın aksine olan maddi dünyanın kötü yaratıcısıdır. Onun yaratıcılığı, ruhsal alemden düşmüş ve hapsedilmiş ruhların bu dünyada acı çekmesine neden olmuştur.
 3. Dünyevi Hükümdar: Bazı Gnostik öğretilerde, Demiurgos dünyanın hükümdarı olarak da görülür. Bu, maddi dünyanın ve onun kurallarının arkasındaki güç olarak tanımlanabilir.
 4. Yaratılışçı: Demiurgos, maddi evreni ve içinde bulunan varlıkları yaratan ve düzenleyen yaratıcı bir güç olarak kabul edilir. Ancak, Gnostik inançlara göre, bu yaratılış, ruhsal alemden düşmüş ruhların hapsolmasına ve sıkıntı çekmesine yol açmıştır.

Demiurgos’un rolü ve doğası, farklı Gnostik mezhepler ve öğretiler arasında değişiklik gösterebilir. Bazı Gnostik öğretilerde Demiurgos’un rolü daha olumsuz bir şekilde vurgulanırken, diğerlerinde daha nötr veya hatta olumlu bir şekilde tanımlanabilir. Ancak, genel olarak Demiurgos, maddi dünyanın yaratıcısı olarak kabul edilir ve Gnostik inançlarda ruhsal kurtuluşun bu dünyadan kurtulmakla mümkün olduğu öğretilerine karşı bir tür zıtlık oluşturur.

Agnostisizm vs. Gnostisizm

Agnostisizm ve Gnostisizm, farklı dini ve felsefi düşünce akımları olup, birbirlerinden oldukça farklıdırlar. İşte bu iki kavram arasındaki temel farklar:

Tanrısal Bilgi ve İnancı

Agnostisizm, tanrısal konular hakkında kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunur. Agnostikler, tanrının varlığı veya yokluğu hakkında kesin bir görüş belirtmekten kaçınırlar ve bu konuda belirsizlik veya şüphecilik durumu yaşarlar. Gnostisizm ise, kişisel kurtuluşun içsel bilgi veya “gnosis” aracılığıyla elde edilmesini öne sürer. Gnostikler, tanrısal gerçekleri özgün bir şekilde algılayabilecekleri özel bir içsel bilgiye sahip olduklarına inanırlar.

Evrensel Bilgiye İnanç

Agnostisizm, evrensel bilgi veya gerçeklik hakkında kesin bir görüş belirtmekten kaçınır ve bu konuda insan bilgisinin sınırlılığını kabul eder. Gnostisizm ise, kişisel kurtuluşun, evrensel gerçekliğin özgün bir içgörüsüyle elde edilebileceğini öne sürer.

Evren Tasarımı ve Düzeni

Agnostisizm, evrenin yapısı ve tasarımı hakkında kesin bir bilgiye ulaşmanın mümkün olmadığını savunur. Gnostisizm ise, evreni bir yaratıcı gücün veya Demiurgos’un etkisi altında olduğuna inanır ve evreni maddi ve ruhsal alem arasında bir çatışma veya dualizm olarak görür.

Kurtuluş ve Aydınlanma

Agnostisizm, kişisel kurtuluş veya ruhsal aydınlanmanın belirsiz olduğunu ve bu tür konuların insan bilgisinin ötesinde olduğunu savunur. Gnostisizm ise, kişisel kurtuluşun içsel bilgi veya “gnosis” ile mümkün olduğuna inanır ve bu aydınlanmanın özel bir içsel deneyim veya anlayışla gerçekleşeceğini öne sürer.

Bu temel farklar, agnostisizm ve gnostisizm arasındaki ayrımları vurgular. Agnostisizm, bilgi eksikliği ve belirsizlik durumunu vurgularken, gnostisizm, içsel bilginin ve kişisel kurtuluşun özel bir anlayışına odaklanır. Her iki düşünce akımı da farklı dini ve felsefi bağlamlarda ortaya çıkmıştır ve insanların evren ve tanrısal konular hakkındaki görüşlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamıştır.

By admin

İlgili İçerikler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir